KVALITETSPOLICY

Fönstermäklarens övergripande kvalitetsmål är att hålla en kvalitetsmässig, långsiktig och uthållig lönsamhet på våra produkter.Våra produkter skall hålla en hög kvalitetsnivå. Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundkrav samt affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar

Vår ledning har det övergripande ansvaret för kvalitetsfrågorna och ser till att upprättad kvalitetspolicy följs. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid. Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav. All personal skall visa ett personligt ansvar för kvalitén i det dagliga arbetet och vara involverade i förbättringsarbetet.

Kontroll

Kontroll och efterlevnad enligt fastställda kvalitetsmål utförs på avsedda dokument.

Utveckling

Arbeta med att ständigt hitta nya och bättre produkter Säkerställa att kundens krav och önskemål uppfylls. Följa och säkerställa att våra produkter uppfyller myndighetskrav.

Inköp

Leverantörer och entreprenörer skall påverkas av principerna i denna policy.

Information

All information inom företaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet. Alla i företaget skall delges vår kvalitetspolicy.

Uppföljning

Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna kvalitetspolicy.

Gratis hembesök

Vill du ha kostnadsfritt besök av våra fönsterexperter och få råd och tips inför ditt fönsterbyte?

bokaonline knapp rod
Gratis hembesök

Passa på att byta till nya energieffektiva fönster och dra av 50% av arbetskostnaden upp till 100.000 kr.

bokaonline knapp rod
3xfinansiering

Vi erbjuder fördelaktig finansiering via Logga bild wasakredit ett finansbolag inom Länsförsäkringsgruppen. 

bokaonline knapp rod